Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

  

ZASADY ETYKI CZŁONKÓW SIMP

 

 I Etyka osobista

 1. Inżynier zobowiązany jest utrzymywać swoją wiedzę fachową na najwyższym poziomie, a także dbać o wysoki poziom etyki i moralności osobistej, uwzględniając przy tym porządek prawny obowiązujący w kraju, w którym pracuje.
 2. Obowiązki zawodowe nie mogą przysłonić inżynierowi konieczności rozwoju jego osobowości jako członka rodziny, obywatela, człowieka.
 3. Inżynier swoją pracą powinien służyć Ojczyźnie i odnosić się z należytym szacunkiem do spuścizny historycznej, świadczącej o kulturze swojego narodu, jak również osób odmiennej narodowości oraz krajów ich pochodzenia.
 4. Inżynier używa jedynie tytułów do używania, których posiada prawo.

 

II. Etyka zawodowa

Zadaniem zawodowym inżyniera jest przy współpracy z innymi ludźmi opanowywać i przystosowywać najbliższe otoczenie dla potrzeb społecznych z zachowaniem bezpiecznego, zdrowego i przyjemnego środowiska życia.

Realizując swoje zadania, wymagające nieraz wielkiego wysiłku intelektualnego, inżynier powinien znać i oceniać użyteczność swojej pracy dla jednostek i społeczeństwa.

Inżynier powinien z przekonania postępować zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

 1. W pracy zawodowej zawsze przyjmować jako cel i podstawę działania: dobro człowieka i społeczeństwa oraz naturalnego środowiska.
 2. Dążyć do uzyskania najbardziej ekonomicznych i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, a przez to wyników dobrej pracy.
 3. Podejmować przemyślane, śmiałe i słuszne decyzje w zakresie swoich kompetencji i obowiązków tak, aby przyczyniać się do:

-    zapewnienia wykorzystania wiedzy technicznej,

-    zabezpieczenia gospodarności i sprawności zarządzania,

-    podniesienia konkurencyjności własnych wyrobów i twórczej pracy,

-    stosowania racjonalnej gospodarki zasobami pracowniczymi,

-    zabezpieczenia moralnej i materialnej motywacji pracy.

 1. Podejmować działania zgodne ze swoimi przekonaniami zawodowymi, przeciwdziałać temu co może przynosić szkody społeczne, być odpowiedzialnym za swoje dzieło.
 2. Czerpać korzyści tylko prawnie uznane, jako wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną pracę i swoją twórczość oraz ponoszoną odpowiedzialność. Bez zazdrości cenić zasługi innych osób, sobie przypisywać tylko własne osiągnięcia.
 3. W stosunku do przełożonych i podwładnych, przy wszelkiego rodzaju orzeczeniach, oświadczeniach i opiniach posługiwać się zawsze prawdą oraz obiektywizmem.
 4. Szanować swoich kolegów i nigdy nie obniżać wartości ich pracy, uznawać ich uprawnienia zawodowe i stowarzyszeniowe , dbać o utrzymywanie ich godności osobistej.
 5. Współpraca, solidarność i koleżeństwo to postawy, które powinny cechować stosunek inżyniera do wszystkich współpracowników. Powinna go przy tym cechować lojalność wobec przełożonych i sprawiedliwość wobec podwładnych.

 

III. Etyka społeczna

 1. Inżynier może dobrowolnie z własnego wyboru należeć i działać w SIMP w trakcie pracy zawodowej,  a także w wieku emerytalnym.
 2. Swoją tożsamość zawodową oraz przynależność do stanu inżynierskiego manifestuje poprzez udział w przedsięwzięciach SIMP, które ma swoje zaszczytne cele zawarte w statucie SIMP.
 3. Inżynier powinien znać, kultywować oraz pomnażać szlachetne cele i tradycje SIMP, a także wnosić te wartości do rozwoju kulturowego, gospodarczego i społecznego narodu polskiego, swojej Ojczyzny oraz kraju w którym pracuje – dziś i w przyszłości.
 4. Budzi zaufanie społeczne rzetelną pracą i postawą obywatelską. Współdziała w popularyzowaniu w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, dobrych tradycji zawodu, jego roli i perspektyw rozwoju.
 5. Inżyniera w pracy społecznej cechuje koleżeńskość, szacunek, zasady dobrego wychowania wobec współczłonków, a także władz zwierzchnich.

 

IV. Uwagi końcowe

 1. Niniejsze zasady etyki osobistej, zawodowej i społecznej powinny być uznane i przestrzegane przez wszystkich członków SIMP tj. inżynierów oraz odpowiednio techników i pozostałych mimo, że w treści wymieniono tylko inżynierów.
 2. Zasady etyki członków SIMP – stanowią podstawę dla opinii wydawanych przez władze SIMP (Zarząd Główny, zarządy oddziałów terenowych, kół, sekcji i towarzystw) oraz stanowią podstawę dla ocen i orzeczeń sądów koleżeńskich SIMP.
 3. Wszelkie nieprawidłowości i naruszenia „Zasad etyki członków SIMP” należy rozwiązywać polubownie, w najbliższym otoczeniu koleżeńskim, a gdy to nie jest możliwe, załatwiać przez prawomocne orzeczenie sądów koleżeńskich SIMP, zgodnie z regulaminem sądów.

                                                                                                                                                                                        Główny Sąd Koleżeński SIMP

                                                                                                                                Warszawa, 2010 r. 

                    

 

       STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Oddział w Poznaniu                     PESEL 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

(Arkusz kwalifikacyjny)

 

 1. Nazwisko i imię _____________________________________ imię ojca __________________

                                                          (wpisać literami drukowanymi)

 

        2. Data ______________________ i miejsce urodzenia __________________________________

 

         3. Miejsce zamieszkania __________________________________________________________

                                                       (podać dokładny adres pocztowy, numer telefonu, adres E-mail)

 

          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         4.Miejsce pracy ________________________________________________________________

                                                                       (podać nazwę zakładu pracy, dokładny adres i telefon)

         5. Zajmowane stanowisko ________________________________________________________

                                                                                  (określić dokładnie)

         6. Wykształcenie (podać nazwę i miejsce uczelni oraz rok ukończenia):

  a) średnie ogólne        ________________________________

b) średnie specjalne    ________________________________

c) wyższe                   ________________________________

        7. Posiadany dyplom _____________________________________________________________

                                                        (podać rodzaj, uczelnię wystawiającą, datę wystawienia, nr)

         8.Przynależność:

        a)      do Stowarzyszenia ________________________________

                                   (podać aktualną przynależność i datę wstąpienia)

 

       b)      do Sekcji branżowej ______________________________

 

        9.Przebieg pracy zawodowej       

Okres

Nazwa zakładu

Pełniona  funkcja

Miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że zaznajomiłem (am) się ze Statutem SIMP oraz „Zasadami etyki zawodowej inżynierów                        i techników mechaników”.

                             Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień tych dokumentów i proszę o zaliczenie mnie w poczet członków zwyczajnych – nadzwyczajnychx) Stowarzyszenia Inżynierów                        i Techników Mechaników Polskich.

                              _______________________, dnia ______________ 20____ r.          ______________________

                                                                                                                                            (podpis)

          10. Członkowie  wprowadzający:

 

                                            ____________________________                                ____________________________

                                                (imię i nazwisko)                                                                         (imię i nazwisko)

 

                                              ____________________________                                ____________________________

                                                         (podpis)                                                                             (podpis)

 

           11. Wniosek Zarządu Koła: ____________________________________________________

 

                                              _______________________________________________________________________

                 

                                        ______________________, dnia ____________  20___  r.         _____________________

                                                                                                                                                             (podpis)

 

            12. Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej SIMP

                                 Protokółem  Komisji Kwalifikacyjnej SIMP nr ___________ z dnia ________________

                             a)      zakwalifikowano w poczet członków zwyczajnych – nadzwyczajnychx)

                             b)      nie odpowiada warunkom §  12 i 14 Statutu SIMP.

 

_                             ______________________________________________________________________

                                                               (podpisy członków Komisji)

 

                                   13. Decyzja Zarządu Oddziału __________________________________________________

 

                                             ________________________________________________________________________

                            

                                                    ________________________________________________________________________

  

 

 

                Wydano odznakę SIMP i legitymację Nr _______________

 

                                    Dnia ____________  20___   r.

 

 

 

 

 


                    x) niepotrzebne skreślić

                    x) niepotrzebne skreślić