Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Historia SIMP w Poznaniu

Działalność Koła Seniorów

Notatka

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Seniorów SIMP w Poznaniu, odbytego w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Domu Technika

Ustępujący Prezes kol. Strażyński, po powitaniu zebranych kolegów poprosił o powstanie i uczczenie chwilą milczenia pamięci zmarłego niedawno Kolegi Aleksandra Kębłowskiego.

W imieniu nieobecnego Prezesa Oddziału Piotra Janickiego, Prezes Strażyński wręczył dyplomy  za długotrwałą przynależność do SIMP-u za 60 lat przynależności jubileuszowe dyplomy otrzymali następujący koledzy:

Jerzy Nawrocki i Zygmunt Timm;

za 55 lat przynależności koledzy:

Bohdan Czyżewski, Marian Grochowina, Edward Kołacki, Marian Kopczyński oraz koleżanka Janina Rogoziewicz,

      za 50 lat przynależności koledzy:

Stanisław Gidlewicz, Jan Grześkowiak, Marian Jarzemski, Janusz Kind, Antoni Rzepecki, Jerzy Tyrcha..

Następnie ustępujący prezes koła kol. Strażynski  zaproponował kandydatury kol. Zbigniewa Palickiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania i kol. Andrzeja Buxakowskiego na protokolanta - zebrani wybrali ich jednogłośnie. Przewodniczący Walnego Zebrania poprowadził zebranie zgodnie z propozycją przygotowaną przez ustępujący zarząd.. Po wyborach Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Wniosków ustępujący prezes przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Koła

Następnie kol. Laskowski odczytał protokół Komisji Mandatowej. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania (na 49 członków obecnych jest 34 członków Koła).

Kontynuując realizację porządku zebrania przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami ustępującego Przewodniczącego Koła kol. Stefana Strażyńskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Jerzego Kaźmierczaka. Zebrani z uwagą wysłuchali sprawozdań z działalności Koła, przedstawione przez ustępującego Prezesa Koła, kolegę. Strażynskiego, wyrażając mu uznanie i pozytywnie oceniając pracę zarządu oraz rodzaj i ilość imprez organizowanych w okresie sprawozdawczym. Na szczególne uznanie zasługuje broszura opracowana z okazji 40-lecia istnienia Koła Seniorów.

Z sali podkreślono, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wykazał w okresie sprawozdawczym duże zaangażowanie biorąc udział we wszystkich niemal zebraniach Zarządu Koła. Należą mu się słowa uznanie biorąc pod uwagę, że na zebrania każdorazowo przyjeżdżał z Kalisza.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi i rezygnacji. kol. Stefana Strażyńskiego z dalszego kandydowania na prezesa koła, zgłoszona została kandydatura kol. Nowikowskiego, który przed wyborami przedstawił zebranym swoje CV oraz swoją wstępną propozycję programu działalności Zarządu Koła. W wyniku wyborów przeprowadzonych zgodnie z regulaminem wybrano:

Prezes Zarządu - kol. Wiesław Nowikowski

Członkowie Zarządu -koledzy: Jerzy Banaszak, Andrzej Buxakowski, Stanisław Chutkowski, Wacław Kamiński, Czesław Laskowski, Zenon Łakomy, Zbigniew Palicki, Henryk Świerczyński, Bogdan Targoszyński

Zastępca członka zarządu: Ryszard Tietz

Członkowie Komisji Rewizyjnej - koledzy: Jerzy Kaźmierczak, Stefan Strażyński,  Jerzy Tyrcha.

Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziału SIMP w Poznaniu - koledzy: Andrzej Buxakowski, Wacław Kamiński, 

Jerzy Kaźmierczak, Stefan Strażyński, Bogdan Targoszyński

Zastępca – Jerzy Banaszak

Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przygotowywała protokół z wyborów, a w tym czasie kol. Bolesław Januszkiewicz wygłosił interesującą prelekcję pt: „Dwusetna rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego”

.UstępującyPrezes kol. Strażyński przedstawił Projekt wytycznych do planu pracy Koła na kadencję 2014 – 2018 . Przypomniał, że w rozpoczynającej się kadencji przypada 45-lecie Koła Seniorów i trzeba pamiętać o jubileuszowym wydawnictwie. Zebrani przyjęli uchwałę zatwierdzającą wnioski do planu pracy Zarządu Koła Seniorów.

Przewodniczący Walnego Zebrania kolega Zbigniew Palicki stwierdził, że porządek zebrania został wyczerpany i dziękując zebranym za udział w spotkaniu przekazał prowadzenie zebrania nowemu prezesowi. Prezes kolega Wiesław Nowikowski kończąc obrady podziękował za wybór i wyraził nadzieję sprawnej realizacji uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Koła Seniorów.

Opracowali: Andrzej Buxakowski; Ryszard Tietz

 

Zdjęcia z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego koła Seniorów w dniu 09.04.2014 r.

Wycieczka do Odlewni Aluminium VW Poznań Koła Seniorów SIMP

 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. Koło Seniorów SIMP przy Oddziale SIMP w Poznaniu zorganizowało wycieczkę do Odlewni Aluminium VW Poznań.                                                     

Odlewnia VW- Poznań mieści się obecnie w dwóch dawniejszych fabrykach firmy  H.Cegielski Poznań na Wildzie. Utworzonazostała na warunkach dzierżawy w lipcu 1996 r.,   a 20 sierpnia 2010 r. spółka Volkswagen Poznań zakupiła od firmy H.Cegielski S.A. dzierżawione nieruchomości .

W Odlewni Volkswagen Poznań powstają głowice do silników, odlewane w technologii grawitacyjnej oraz obudowy przekładni kierowniczej, wytwarzane w technologii ciśnieniowej. Roczna produkcja wszystkich detali wynosi około  4 miliona sztuk.Ztonażem na poziomie 30 000 ton rocznie odlewnia poznańska jest drugą największą odlewnią              w Koncernie i jedną z największych w Europie. 20% samochodów wyprodukowanych                 w europejskich fabrykach koncernu Volkswagen AG jest wyposażonych w głowicę                    z Poznania. Co piąta obudowa przekładni kierowniczej Grupy Volkswagen pochodzi                 z ciśnieniowej Odlewni Volkswagen Poznań.

Po odlewni oprowadzał nas i objaśnił problemy techniczne pan Andrzej Bajołek (kierownik działu Utrzymania Ruchu). Zwiedzaliśmy najpierw odlewnię głowic.

Głowice cylindrowe do silników wytwarzane w dawniejszej fabryce obrabiarek HCP–W4, odlewane są w technologii grawitacyjnej. W rdzeniarni wytwarza się rdzenie, które       są następnie osadzane w formie W wytapialni, następuje nagrzanie aluminium                      do wymaganej temperatury i uszlachetnienie metalu w piecu. W odlewni następuje zalanie form i powstają głowice cylindrowe. W końcu z odlanej i ostudzonej głowicy wytrząsane      są rdzenie i następuje wstępna obróbka: odcinanie nadlewów, frezowanie i wiercenie. Większość procesów jest w pełni zautomatyzowanych. Z podziwem obserwowaliśmy sprawne ruchy pracujących robotów realizujących procesy odlewnicze.

Następnie przeszliśmy do dawnej fabryki HCP – W8, gdzie realizowana jest obróbka mechaniczna, przygotowanie narzędzi i produkcja najważniejsza – odlewanie obudowy przekładni kierowniczych w technologii ciśnieniowej. W pełni zautomatyzowany przebieg wytwarzania począwszy od wtrysku płynnego metalu, aż do cięcia i okrawania oparty jest           na precyzyjnie realizujących te czynności robotach. Niektórzy ze zwiedzających kolegów pracowali niegdyś w HCP, a organizator wycieczki kol. Jerzy Banaszak pracował właśnie w fabryce Obrabiarek, dlatego wycieczka miała również charakter wspomnieniowy. Pomysłodawca             i współorganizator wycieczki – 79-letni Jerzy Banaszak – inżynier wywodzący się                       z Politechniki Poznańskiej z Wydziału Budowy Maszyn, po prawie pięćdziesięciu latach ponownie znalazł się na terenie zakładu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 240, tym razem          w Odlewni Volkswagena Poznań – wcześniej miejsce to należało do HCP i nazywało się Fabryką Obrabiarek.

Opracowali: Andrzej Buxakowski, Ryszard Tietz

 

Zebranie Plenarne Koła Seniorów SIMP połączone ze zwiedzaniem
Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Polanka 3

 

    W dniu 7 listopada 2014 r. Koło Seniorów SIMP przy OW w Poznaniu, zorganizowało Zebranie Plenarne Koła na terenie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, połączone z prelekcją nt. „Nowoczesne techniki RTV” i zwiedzaniem laboratorium. Z inicjatywy kolegi Henryka Świerczyńskiego i dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału, prof. dra hab. inż. Krzysztofa Wesołowskiego, zebranie odbyło się w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki połączone było z prezentacją Laboratorium Multimediów.
    Profesor Wesołowski przywitał zebranych i zapoznał nas z tematyką czterech katedr wydziału specjalizujących się w multimediach, ich codziennym zastosowaniu, przekazywaniem ruchomego obrazu i dzwięku itp. Wydział ma pełne prawa akademickie w nadawaniu tytułów naukowych. Umożliwia też studiowanie w języku angielskim. Kończąc, profesor Wesołowski zaprosił do zwiedzania laboratorium.
Następnie, po zagajeniu Prezes Nowikowski wręczył jubileuszowe dyplomy. Prezes Nowikowski podzielił się z zebranymi wrażeniami z Walnego Zjazdu SIMP w Rydzynie komunikując, że po raz pierwszy w historii Prezesem Zarządu Głównego został wybrany Simpowiec z Poznania, nasz kolega z Koła Seniorów, Prezes Oddziału SIMP w Poznaniu- dr inż. Piotr Janicki.
   Sekretarz Zarządu Koła kol. Palicki przedstawił zebranym nowy skład Zarządu Oddziału, wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału w czerwcu br.
Nowy Prezes Zarządu Głównego kol. Piotr Janicki w krótkim wystąpieniu omówił tradycje oddziału poznańskiego, który zajmuje pierwsze miejsce wśród oddziałów SIMP w Polsce.
Swoje doświadczenie Prezes Zarządu Oddziału zamierza wykorzystać w pracy w Zarządzie Głównym zwracając szczególną uwagę na to, aby wszystkie poczynania Zarządu realizowane były zgodnie ze statutem SIMP.
    Następnie udaliśmy się do Laboratorium Multimediów, gdzie pan mgr inż.Krzysztof Wegner przedstawił szereg nowości w multimediach m. In. telewizje 3D, najnowsze osiągnięcia, kierunki dalszego jej rozwoju i upowszechnienia. Duże wrażenie wywarła prezentacja obrazu 3D. Mgr Wegner podkreślił, że efekty uzyskuje się w dużej mierze realizując w elektronice systemy wykorzystujące właściwości systemu nerwowego człowieka, a także niedoskonałości ludzkiego wzroku.
    Prezes Nowikowski podziękował profesorowi Wesołowskiemu za przyjęcie simpowców w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, za umożliwienie odbycia zebrania Koła Seniorów SIMP oraz za interesującą prezentacje magistra Wegnera w Laboratorium Multimediów.

                                               Opracował : Andrzej Buxakowski, Ryszard Tietz

 

Zdjęcia z Zebrania Plenarnego Koła Seniorów SIMP na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w dniu 07.11.2014 r.

Wycieczka do Terravity Sp. z o.o. w Poznaniu

W dniu 9 grudnia 2014 r. Koło Seniorów SIMP przy OW w Poznaniu, zorganizowało wycieczkę do Terravita Sp. z o.o. Firma mieści się przy ul. Szarych Szeregów 48 w Poznaniu.
Zebranych powitał w Terravicie pan Dyrektor Techniczny Maciej Wybranowski, który oprowadził nas po obiektach produkcyjnych, w których wytwarza się czekoladę.
            Firma Terravita zajmuje się produkcją i dostawą wyrobów i półproduktów czekoladowych. Oferuje: sosy, proszki kakaowe, wafle, czekolady, polewy lodowe, kuwertury
i polewy cukiernicze. Firma powstała w roku 1991 pod nazwą Grenvita Sp. z o.o., a w1999 r.
zmieniła nazwę na Terravita Sp. z o.o. i od tej pory zarówno nazwa przedsiębiorstwa, jak
i jej produkty mają taką samą nazwę.
            W czasie zwiedzania zakładu zapoznaliśmy się z produkcją czekolady twardej. Czekolada twarda powstaje z śrutu kakaowego zmielonego w wysokiej temperaturze. Powstała masa zwie się likierem czekoladowym. Mieli się ją i rozgniata, aż powstanie miałka  i tłusta substancja przezroczysta o aksamitnej gładkości. Poddana jest ona konserwowaniu
- mieszaniu i rozcięczaniu na sucho. Dzięki temu staje się bardzo plastyczna, zwiększa się
jej wilgotność i znika reszta kwasu. Pod koniec procesu konserwowania, dodaje się masło
kakaowe. Cały czas masa jest łagodnie podgrzewana do odpowiedniej temp. 80-90 stopni
dla czekolady gorzkiej, 55-60 stopni dla czekolady mlecznej.
Następnie czekoladę się powoli schładza i masa jest wlewana do form.
W tunelu chłodniczym, w temp. ok. 6-7 stopni czekolada stygnie, krzepnie i kurczy się
w formach. Ostatnim etapem produkcji jest wybijanie tabliczek z form i zapakowanie.
W czasie zwiedzania zakładu zapoznaliśmy się z linią produkcji czekolady i agregatem cukierniczym do produkcji figurek.

            Na zakończenie kol. Stanisław Chutkowski podziękował panu Dyrektorowi Technicznemu Maciejowi Wybranowskiemu, za przyjęcie simpowców i interesującą prezentację produkcji czekolady w zakładzie.

            W wycieczce uczestniczyły 22 osoby.

                                                                                  Opracował: Ryszard Tietz