Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Misja organizacji

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIMP

*JEST DOBROWOLNĄ, DEMOKRATYCZNĄ,SAMORZĄDNĄ I TRWAŁĄ ORGANIZACJĄ UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ, ZRZESZAJĄCĄ INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHNIKÓW WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI ORAZ ZAWODÓW POKREWNYCH.

*JEST STOWARZYSZENIEM TWÓRCZYM O CHARAKTERZE NAUKOWO-TECHNICZMYM ,KTÓREGO DĄŻENIEM JEST WYKORZYSTANIE INTELEKTU SWOICH CZŁONKÓW , BOGACTW PRZYRODY, TWORZNIE KLIMATU SOLIDARNOŚCI KOLEŻEŃSKIEJ, A TAKŻE DBANIE O ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU I BEZPIECZEŃSTWO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Cele SIMP

 • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • troska o zabytki techniki i kultury materialnej, dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
 • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.

Co daje SIMP?

 • popiera twórczość naukowo - techniczną,
 • nadaje uprawnienia zawodowe,
 • współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo technicznymi w kraju i za granicą,
 • współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,
 • prowadzi działalność na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz technicznych i gospodarczych,
 • prowadzi działalność szkoleniową oraz współpracuje z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
 • organizuje kongresy, konferencje , narady, odczyty, konkursy, wystawy, pokazy oraz wyjazdy szkoleniowo - techniczne krajowe i zagraniczne,
 • ułatwia start zawodowy młodym inżynierom i technikom i otacza opieką seniorów Stowarzyszenia,
 • organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne,
 • prowadzi działalność wydawniczą
 • przyznaje odznaki i nagrody,
 • tworzy fundusze stypendialne i udziela pomocy koleżeńskiej,
 • ułatwia odbycie praktyki zawodowej i kontaktów ze specjalistami,
 • nadaje uprawnienia zawodowe oraz tytuły rzeczoznawstwa do wykonywania specjalistycznych czynności,
 • przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w celu uzyskania stopni specjalizacji zawodowych,
 • pomaga w załatwianiu wniosków przy ubieganiu się o wpis do rejestru FEANI i uzyskania tytułu EUR INŻ.,
 • organizuje imprezy rozrywkowe jak rajdy rowerowe, zawody strzeleckie

SIMP działa poprzez:

 • Komisje,
 • Koła SIMP,
 • Sekcje Naukowo-Techniczne,
 • Towarzystwa,
 • Korporacje,

Członkowie SIMP posiadający specjalizacje zawodowe, tytuły rzeczoznawców lub uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynności znajdują dodatkowe zatrudnienie w agendach SIMP tj.:

 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT,
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr ODK,
 • Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST,
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne "inSIMP" S.A.

SIMP Oddział Poznań
61-712 Poznań, ul.Wieniawskiego 5/9 pok.214
tel./fax:853 65 44 - Dom Technika