Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Fachowcy

Rzeczoznawca

Tytuł

 • Nadawany członkom SIMP w uznaniu wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu etycznego,
 • Upoważniający do wykonywania na rzecz jednostek statutowych i gospodarczych SIMP takich prac jak: ekspertyzy, wyceny, opracowania projektowe, techniczne oceny, nadzory, tłumaczenia tekstów i inne prace inżynierskie.

Wykaz około 100 różnych specjalności w działalności rzeczoznawczej SIMP obejmuje m. in.: maszyny, narzędzia, urządzenia, środki transportu, aparaturę, materiały w obszarze projektowania, produkcji i eksploatacji.

Wymogi dla uzyskania tytułu

RZECZOZNAWCA SIMP

Nadawany przez komisję kwalifikacyjną rzeczoznawców SIMP

 • ukończenie szkoły wyższej lub średniej o profilu kształcenia odpowiadającym specjalności rzeczoznawczej SIMP,
 • 4 - letnia praktyka za
 • wodowa po ukończeniu szkoły wyższej lub 7 - letnia po ukończeniu szkoły średniej,
 • co najmniej roczne członkostwo SIMP,
 • osiągnięcia zawodowe w specjalności, w której ubiega się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy np.: zrealizowane ciekawsze opracowania własne na tle ogólnego stanu techniki, zgłoszone i wdrożone wnioski racjonalizatorskie, świadectwa autorskie, ukończone szkolenia podyplomowe bądź inne formy kształcenia,
 • znajomość jednego języka obcego.

 

DYPLOMOWANY RZECZOZNAWCA SIMP

Nadawany przez Prezesa Zarządu Głównego SIMP

 • co najmniej 3 - letni czynny staż jako Rzeczoznawca SIMP,
 • spełnione wszystkie wymogi określone dla Rzeczoznawców SIMP,
 • czynna znajomość jednego języka obcego i bierna drugiego / drugi wymóg dotyczy absolwentów szkół średnich/,
 • wygłoszenie na zebraniu jednostki organizacyjnej SIMP referatu omawiającego zagadnienia w specjalności, w której ubiega się o przyznanie tytułu.

 

Informacje szczegółowe, w tym tryb postępowania przy ubieganiu się o nadanie tytułu rzeczoznawcy udziela:
"SIMP" Oddział w Poznaniu
ul Wieniawskiego 5/9
61-874 Poznań
tel.: 618536544
Dom Technika pok 214