Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Fachowcy

Specjalizacje zawodowe

Inżynier specjalista

Tytuł nadawany przez Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej absolwentom wyższych i średnich szkół technicznych i rolniczych.

Technik specjalista

Tytuł nadawany przez przez Prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego absolwentom wyższych i średnich szkół technicznych i rolniczych.

Kształcenie i doskonalenie zawodowe zakończone uzyskaniem stopnia specjalizacji zawodowej preferuje przy awansach, konkursach na stanowiska, powoływaniu zespołów ekspertów, rzeczoznawców, a ponadto daje rekomendację w pierwszej kolejności do tytułu EUR-ING.

Członkowie stowarzyszenia posiadający specjalizacje zawodowe, tytuły rzeczoznawców, lub uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynności znajdują dodatkowe zatrudnienie w agendach SIMP jak: ZORPOT, ODK, SIMPTEST, inSIMP.

Wymogi ubiegania się o tytuł

INŻYNIER SPECJALISTA I stopnia

 • autorstwo lub współautorstwo wdrożonych do praktyki nowych rozwiązań projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych czy organizacyjnych lub twórczy udział przy wdrażaniu tych rozwiązań,
 • ukończenie podyplomowego studium lub innych form podnoszenia kwalifikacji w tym praktyki, staże,
 • minimum 5-letni staż pracy zgodnej ze specjalizacją,
 • czynna znajomość jednego z języków konferencyjnych,
 • udział w publikacjach, patentach lub referatach prezentowanych na zjazdach i konferencjach.

INŻYNIER SPECJALISTA II stopnia

 • autorstwo lub współautorstwo wdrożonych, dalszych prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych lub projektowych, publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych
 • opatentowane wynalazki lub wzory użytkowe zgodne ze specjalizacją,
 • znajomość dwóch języków konferencyjnych,
 • uprawnienia wymagane w danej branży lub zaświadczenie rzeczoznawstwa,
 • umiejętność posługiwania się techniką komputerową oraz znajomość zasad organizacji i zarządzania oraz prawa handlowego.

TECHNIK SPECJALISTA I stopnia

 • autorstwo lub współautorstwo wdrożonych do praktyki nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych dających udokumentowane efekty,
 • ukończenie kursu doskonalenia zawodowego lub studium samokształcenia kierowanego organizowanych przez właściwe stowarzyszenia naukowo-techniczne albo zaliczenie innych form doskonalenia zawodowego oraz staży zawodowych za granicą,
 • co najmniej 5-letni staż zawodowy zgodny ze specjalizacją.

TECHNIK SPECJALISTA II stopnia

 • dalszy istotny współudział w pracach wdrożeniowych oraz rozwiązania indywidualne lub zespołowe problemów konstrukcyjnych lub technologicznych mających istotne znaczenia dla postępu technicznego,
 • ukończenie kursu doskonalenia zawodowego lub studium samokształcenia kierowanego organizowanych przez SNT dla II stopnia,
 • znajomość jednego z języków konferencyjnych,
 • co najmniej 3 - letni staż pracy po uzyskaniu I stopnia specjalizacji

 

Informacje szczegółowe w tym tryb postępowania przy ubieganiu się o nadanie stopnia specjalizacji udziela:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP
Poznań ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 214
tel. 853 65 44
Dom Technika.