UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

EUROINŻYNIER

Tytuł zawodowy nadawany przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI - utworzona w 1951r. z siedzibą w Brukseli (do maja 1997r.: Paryż), zrzesza 27 krajów w tym Polskę od 1992r., posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy.

Cele FEANI

 • umacnianie zawodowej tożsamości inżynierów w Europie,
 • ułatwianie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów oraz ochrony ich tytułów,
 • sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w Europie i świecie,
 • dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia inżynierów i ich praktyki zawodowej oraz ich regularny przegląd,
 • dostarczanie przyszłym pracodawcom danych o inżynierach.

Wymogi ubiegania się o tytuł EUR ING

 • dyplom ukończenia uczelni technicznej znajdującej się w indeksie FEANI (PP - wszystkie kierunki studiów dziennych: Automatyka, Budownictwo, Technologia Chemiczna, Informatyka, Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Środowiska (Inżynieria Sanitarna), Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa Mechanika i Budowa Maszyn, Fizyka Techniczna, Transport).
 • 2 - letnie doświadczenie inżynierskie, - czynna znajomość jednego z języków FEANI (ang., franc., niem.),
 • członkostwo w narodowym stowarzyszeniu inżynierskim (np. SIMP).

Tytuł EUR ING daje inżynierom:

 • "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu w kraju oraz za granicą, jest uznawany także w USA, Kanadzie i Australii,
 • szansę znalezienia się w sieci INTERNET w celu nawiązania kontaktów zagranicznych,
 • nie wymaga nostryfikacji dyplomu (długotrwały i kosztowny proces).

Preferencje przy ubieganiu się o tytuł EUR ING stanowią:

 • wpis do rejestru FEANI na podstawie:
 • dyplomu ukończenia uczelni technicznej,
 • członkostwa w stowarzyszeniu inżynierskim,
 • dostateczna znajomość jednego z języków FEANI.
 • uzyskanie specjalizacji zawodowej inżynierów.

RZECZOZNAWCA

Tytuł

Nadawany członkom SIMP w uznaniu wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu etycznego, Upoważniający do wykonywania na rzecz jednostek statutowych i gospodarczych SIMP takich prac jak: ekspertyzy, wyceny, opracowania projektowe, techniczne oceny, nadzory, tłumaczenia tekstów i inne prace inżynierskie. Wykaz około 100 różnych specjalności w działalności rzeczoznawczej SIMP obejmuje m. in.: maszyny, narzędzia, urządzenia, środki transportu, aparaturę, materiały w obszarze projektowania, produkcji i eksploatacji.

Wymogi dla uzyskania tytułu RZECZOZNAWCA SIMP

Nadawany przez komisję kwalifikacyjną rzeczoznawców SIMP

 • ukończenie szkoły wyższej lub średniej o profilu kształcenia odpowiadającym specjalności rzeczoznawczej SIMP,
 • 4 - letnia praktyka zawodowa po ukończeniu szkoły wyższej lub 7 - letnia po ukończeniu szkoły średniej,
 • co najmniej roczne członkostwo SIMP,
 • osiągnięcia zawodowe w specjalności, w której ubiega się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy np.: zrealizowane ciekawsze opracowania własne na tle ogólnego stanu techniki, zgłoszone i wdrożone wnioski racjonalizatorskie, świadectwa autorskie, ukończone szkolenia podyplomowe bądź inne formy kształcenia,
 • znajomość jednego języka obcego.

 DYPLOMOWANY RZECZOZNAWCA SIMP

Nadawany przez Prezesa Zarządu Głównego SIMP

 • co najmniej 3 - letni czynny staż jako Rzeczoznawca SIMP,
 • spełnione wszystkie wymogi określone dla Rzeczoznawców SIMP,
 • czynna znajomość jednego języka obcego i bierna drugiego / drugi wymóg dotyczy absolwentów szkół średnich/,
 • wygłoszenie na zebraniu jednostki organizacyjnej SIMP referatu omawiającego zagadnienia w specjalności, w której ubiega się o przyznanie tytułu.

SPECJALIZACJE ZAWODOWE

INŻYNIER SPECJALISTA

Tytuł nadawany przez Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej absolwentom wyższych i średnich szkół technicznych i rolniczych.

INŻYNIER SPECJALISTA I STOPNIA

Wymogi ubiegania się o tytuł

 • autorstwo lub współautorstwo wdrożonych do praktyki nowych rozwiązań projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych czy organizacyjnych lub twórczy udział przy wdrażaniu tych rozwiązań,
 • ukończenie podyplomowego studium lub innych form podnoszenia kwalifikacji w tym praktyki, staże,
 • minimum 5-letni staż pracy zgodnej ze specjalizacją,
 • czynna znajomość jednego z języków konferencyjnych,
 • udział w publikacjach, patentach lub referatach prezentowanych na zjazdach i konferencjach.

INŻYNIER SPECJALISTA II STOPNIA

Wymogi ubiegania się o tytuł

 • autorstwo lub współautorstwo wdrożonych, dalszych prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych lub projektowych, publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych
 • opatentowane wynalazki lub wzory użytkowe zgodne ze specjalizacją,
 • znajomość dwóch języków konferencyjnych,
 • uprawnienia wymagane w danej branży lub zaświadczenie rzeczoznawstwa,
 • umiejętność posługiwania się techniką komputerową oraz znajomość zasad organizacji i zarządzania oraz prawa handlowego.

TECHNIK SPECJALISTA

Tytuł nadawany przez przez Prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego absolwentom wyższych i średnich szkół technicznych i rolniczych. Kształcenie i doskonalenie zawodowe zakończone uzyskaniem stopnia specjalizacji zawodowej preferuje przy awansach, konkursach na stanowiska, powoływaniu zespołów ekspertów, rzeczoznawców, a ponadto daje rekomendację w pierwszej kolejności do tytułu EUR-ING. Członkowie stowarzyszenia posiadający specjalizacje zawodowe, tytuły rzeczoznawców, lub uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynności znajdują dodatkowe zatrudnienie w agendach SIMP jak: ZORPOT, ODK, SIMPTEST, inSIMP.

TECHNIK SPECJALISTA I STOPNIA

Wymogi ubiegania się o tytuł

 • autorstwo lub współautorstwo wdrożonych do praktyki nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych dających udokumentowane efekty,
 • ukończenie kursu doskonalenia zawodowego lub studium samokształcenia kierowanego organizowanych przez właściwe stowarzyszenia naukowo-techniczne albo zaliczenie innych form doskonalenia zawodowego oraz staży zawodowych za granicą,
 • co najmniej 5-letni staż zawodowy zgodny ze specjalizacją.

TECHNIK SPECJALISTA II STOPNIA

Wymogi ubiegania się o tytuł

 • dalszy istotny współudział w pracach wdrożeniowych oraz rozwiązania indywidualne lub zespołowe problemów konstrukcyjnych lub technologicznych mających istotne znaczenia dla postępu technicznego,
 • ukończenie kursu doskonalenia zawodowego lub studium samokształcenia kierowanego organizowanych przez SNT dla II stopnia,
 • znajomość jednego z języków konferencyjnych,
 • co najmniej 3 - letni staż pracy po uzyskaniu I stopnia specjalizacji

WYKŁADOWCA SIMP

Tytuł

Nadawany członkom SIMP w uznaniu wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu etycznego. 
Nadawany jest przez Komisję Weryfikacyjną Wykładowców SIMP powoływaną przez Zarząd Główny SIMP na podstawie regulaminy postępowania kwalifikacyjnego.
Wstępną weryfikację i opiniowanie wniosków swych członków prowadzi Oddział SIMP w Poznaniu 

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: