UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

MISJA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
Jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.

CELE SIMP

 • Krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków.
 • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin.
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków.
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych.
 • Troska o zabytki techniki i kultury materialnej, dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
 • Propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.

CO DAJE SIMP?

 • Popiera twórczość naukowo - techniczną.
 • Nadaje uprawnienia zawodowe.
 • Współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo technicznymi w kraju i za granicą.
 • Współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP.
 • Prowadzi działalność na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz technicznych i gospodarczych.
 • Prowadzi działalność szkoleniową oraz współpracuje z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania.
 • Organizuje kongresy, konferencje , narady, odczyty, konkursy, wystawy, pokazy oraz wyjazdy szkoleniowo - techniczne krajowe i zagraniczne.
 • Ułatwia start zawodowy młodym inżynierom i technikom i otacza opieką seniorów Stowarzyszenia.
 • Organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne.
 • Prowadzi działalność wydawniczą.
 • Przyznaje odznaki i nagrody.
 • Tworzy fundusze stypendialne i udziela pomocy koleżeńskiej.
 • Ułatwia odbycie praktyki zawodowej i kontaktów ze specjalistami.
 • Nadaje uprawnienia zawodowe oraz tytuły rzeczoznawstwa do wykonywania specjalistycznych czynności.
 • Przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w celu uzyskania stopni specjalizacji zawodowych.
 • Pomaga w załatwianiu wniosków przy ubieganiu się o wpis do rejestru FEANI i uzyskania tytułu EUR INŻ.
 • Organizuje imprezy rozrywkowe jak rajdy rowerowe, zawody strzeleckie.

SIMP DZIAŁA POPRZEZ:

 • Komisje,
 • Koła SIMP, 
 • Sekcje Naukowo-Techniczne,
 • Towarzystwa,
 • Korporacje,
 • Członkowie SIMP posiadający specjalizacje zawodowe, tytuły rzeczoznawców lub uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynności znajdują dodatkowe zatrudnienie w agendach SIMP tj.:
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT,
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr ODK,
 • Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST,
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne „inSIMP” S.A.

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: