28.06.2024 kolejne spotkanie z cyklu "Słów-miarka" godz. 17,00 sala 211 II piętro

STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W POZNANIU

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SIMP-Poznań.

§ 2

 1. SIMP-Poznań jest naukowo-technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi celami są:
  • rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej,
  • uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania bogactw naturalnych kraju, humanistycznej sprawiedliwości społecznej, ergonomii i ekologii,
  • wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa, jako warunku intelektualizacji i kultury oraz zdrowego i godnego życia,
  • współudział we wzmacnianiu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i państwa polskiego – Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. SIMP-Poznań podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej i edukacji społeczeństwa, w następujących dziedzinach:
  • automatyzacja i robotyzacja;
  • badania nieniszczące;
  • edukacja;
  • eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury;
  • informatyka;
  • inżynieria materiałowa;
  • metrologia;
  • normalizacja i jakość;
  • ochrona pracy;
  • organizacja i zarządzanie;
  • projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych;
  • rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe;
  • systemy zarządzania i wytwarzania;
  • techniki uszczelnień;
  • technika uzbrojenia;  
  • zarządzanie środowiskiem i inne dziedziny, nowo włączane do dyscypliny nauki i wiedzy mechaniki i jej aplikacji oraz w niżej wymienionych branżach i specjalnościach:  
   • chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja;
   • energetyka (źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach);
   • hydraulika, pneumatyka, pneumonika;  
   • inżynieria i aparatura chemiczna;
   • maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa;
   • maszyny dla przemysłu spożywczego;  
   • maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione;
   • obrabiarki i narzędzia;  
   • obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo;
   • poligrafia;
   • silniki spalinowe;  
   • spawalnictwo;  
   • środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego);  
   • tworzywa polimerowe;  
   • urządzenia i aparatura medyczna;
   • mechatronika i nanotechnologia;
   • kriogenika;  
   • mechaniczne urządzenia zabezpieczające.

§ 3

 1. Terenem działalności SIMP-Poznań jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą miasto Poznań.
 2. SIMP-Poznań  posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. SIMP-Poznań w działalności merytorycznej stanowi integralną cześć Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zwanego dalej SIMP i utrzymuje z jego władzami związki organizacyjne.
 2. SIMP-Poznań może powoływać jednostki organizacyjne, którymi są: koła, sekcje naukowo-techniczne, towarzystwa, korporacje, kluby, ośrodki oraz inne komórki organizacyjne. 

§ 5

Jednostki organizacyjne SIMP-Poznań, za zgodą Zarządu, mogą zawierać porozumienia o współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą.

§ 6

 1. SIMP-Poznań posiada:
  • sztandar,
  • emblemat organizacyjny, a jego znakiem jest wieniec koła zębatego, na zielonym tle, z umieszczonym wewnątrz niego napisem SIMP, na który Urząd Patentowy RP udzielił prawo ochronne.
 2. SIMP-Poznań nadaje  tytuł Twórca Techniki oraz godność Zasłużony dla Oddziału SIMP w Poznaniu.
 3. SIMP-Poznań posiada udziały w nieruchomości DOM TECHNIKA w Poznaniu, w ramach których ma prawo do wyłącznego użytkowania pomieszczeń wymienionych w akcie notarialnym.       

§ 7

 1. SIMP-Poznań  opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. SIMP-Poznań może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
    

Rozdział II
Cele, sposoby działania i środki na ich realizację

§ 8

Celem SIMP-Poznań  jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 3. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 4. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 5. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców w tych dziedzinach,
 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 7. rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 8. troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej,
 9. dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,
 10. propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,
 11. udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom SIMP-Poznań,
 12. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 13. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,
 14. wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich,
 15. propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 16. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 9

Główne sposoby realizacji celów i zadań SIMP-Poznań, obejmują:

 1. organizację: odczytów, narad, konferencji oraz kursów-doskonalących umiejętności inżynierskie,
 2. opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych i gospodarczych oraz tłumaczenie tekstów technicznych,
 3. projektowanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń, posiadających znamiona nowoczesności,
 4. zarządzanie własnością intelektualną,
 5. występowanie do Zarządu Głównego SIMP o nadawanie uprawnień rzeczoznawczych, zawodowych i kwalifikacyjnych,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej w formie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 7. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w szczególności w  krajach  Unii Europejskiej,
 8. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,
 9. ułatwianie startu zawodowego młodym inżynierom i technikom i otaczanie opieką seniorów,
 10. propagowanie przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej,
 11. organizowanie imprez naukowo-technicznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej,
 13. przyznawanie odznak, nagród i dyplomów, za wyróżniające się wyniki w nauce w twórczości technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, w pracy zawodowej i społecznej,
 14. tworzenie funduszów stypendialnych i udzielanie pomocy koleżeńskiej,  w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 15. współdziałanie przy  rekonstrukcji i modernizacji Zamku SIMP w Rydzynie, przejętego i odbudowanego przez SIMP, z inicjatywy SIMP-Poznań, wraz z zabytkowym parkiem,
 16. współpraca z muzeami, przy dokumentowaniu i rekonstrukcji zabytkowych obiektów i urządzeń technicznych,
 17. wzbogacanie zbiorów Biblioteki i Muzeum SIMP na Zamku SIMP w Rydzynie.
 18. wzbogacanie zbiorów Archiwum Historii Techniki SIMP-Poznań.

§ 10

Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 8 uzyskuje się z:

 1. wpisowego, składek członków indywidualnych i wspierających,
 2. działalności gospodarczej,
 3. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,
 4. dotacji Zarządu Głównego SIMP,
 5. ofiarności publicznej,
 6. majątku SIMP-Poznań.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11

Członkowie SIMP dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. nadzwyczajnych,
 3. zagranicznych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o ww. profilu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz i organów SIMP oraz do reprezentowania SIMP w organach poza stowarzyszeniowych z upoważnienia odpowiednich władz SIMP,
 2. udziału we wszystkich formach działalności SIMP,
 3. ubiegania się o uprawnienia i tytuły zawodowe,
 4. korzystania z funduszu samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej,
 5. noszenia odznak stowarzyszeniowych,
 6. korzystania z pomocy SIMP-Poznań w obronie interesów zawodowych i osobistych,
 7. odwoływania się do sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia etyki zawodowej lub norm współżycia koleżeńskiego przez członka SIMP,
 8. używania w korespondencji osobistej, pieczątkach i wizytówkach nazwy SIMP,
 9. pełnienia funkcji honorowych, jeżeli spełnia warunki określone w § 24 ust. 2.

§ 14

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być:
  • obywatel polski lub obywatel innego państwa, który posiada uznany w Polsce dyplom szkoły wyższej, tytuł technika lub równorzędny o specjalności nie związanej z dziedziną mechaniki, lecz pracujący w dziedzinie związanej ze statutową działalnością SIMP,
  • obywatel polski nie posiadający wykształcenia technicznego, legitymujący się wybitnymi osiągnięciami technicznymi,
  • uczeń jednej z dwóch ostatnich klas szkoły technicznej, której ukończenie daje tytuł technika.
 2. Członkom wymienionym w ust. 1 pkt. 3 przysługuje status członka-juniora, który zwolniony jest z obowiązku opłacania składki.
 3. Członek junior po ukończeniu 18 roku życia uzyskuje uprawnienia członka zwyczajnego, a do czasu ukończenia szkoły nie opłaca składki członkowskiej.
 4. Po upływie 3 lat od daty przyjęcia do SIMP, członek nadzwyczajny uzyskuje status członka zwyczajnego, na podstawie decyzji Prezydium Zarządu SIMP-Poznań.

§ 15

Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów SIMP, reprezentowania SIMP w innych organizacjach oraz pełnienia funkcji honorowych.

§ 16

 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu SIMP-Poznań   na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
 2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy SIMP

§ 17

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SIMP-Poznań,
 2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
 3. przestrzegać etyki zawodowej i norm współżycia koleżeńskiego,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

 1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w razie:
  • dobrowolnej rezygnacji członka,
  • skreślenia przez Prezydium Zarządu SIMP-Poznań  z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
  • wykluczenia przez Zarząd SIMP-Poznań  na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,
  • wykluczenia przez Zarząd SIMP-Poznań  na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
 2. Członkowie SIMP skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, jak i ukarani orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego SIMP-Poznań lub Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, nie mogą pełnić jakichkolwiek funkcji organizacyjnych z wyboru, w okresie do dnia zatarcia skazania lub uznania za niebyłą orzeczonej kary.

§ 19

 1. Od uchwały  Prezydium Zarządu SIMP-Poznań   o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu SIMP-Poznań w terminie 30 dni, a następnie do Zarządu Głównego SIMP w terminie 30 dni, którego decyzja  w tym przedmiocie jest ostateczna.
 2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków SIMP, z chwilą ustania przyczyny uzasadniającej skreślenie.
 3. Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do SIMP

§ 20

 1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa stale zamieszkujący za granicą, będący członkiem organizacji zagranicznej o podobnym jak SIMP zakresie działania bądź też wykazujący się uznanymi osiągnięciami w pracach naukowo-technicznych.
 2. Członek zagraniczny ma uprawnienia członka nadzwyczajnego.
 3. Członka zagranicznego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku zainteresowanego kandydata, zaopiniowanego przez zarząd odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
 4. Skreślenia lub wykluczenia członka zagranicznego dokonuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu jednostki organizacyjnej.

§ 21

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SIMP, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz SIMP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji  przez Zarządu SIMP-Poznań.
 2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej SIMP- Poznań na zasadach określonych odrębnie oraz do uczestnictwa w organizowanych przez SIMP-Poznań imprezach.  
 3. Członek wspierający działa w SIMP przez swego przedstawiciela lub osobiście.

Członek wspierający może współpracować z SIMP w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, na zasadach określonych odrębnie.

§ 22

Członkostwo, o którym mowa w § 21, ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do  Zarządu SIMP-Poznań.,
 2. skreślenia na podstawie uchwały  Zarządu SIMP-Poznań,
 3. likwidacji instytucji (osoby prawnej) będącej członkiem wspierającym. 

§ 23

 1. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Głównego, nadaje Walny Zjazd Delegatów SIMP, osobom szczególnie zasłużonym dla SIMP, nauki, techniki lub gospodarki. Kandydatów do członkostwa honorowego, spośród  swych członków, zgłasza SIMP-Poznań.
 2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest od płacenia składki członkowskiej.
 3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów SIMP na wniosek Zarządu Głównego SIMP lub Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Rozdział IV
Funkcje honorowe

§ 24 

 1. Członek zwyczajny SIMP-Poznań może być wyróżniony następującymi funkcjami honorowymi:
  • honorowy prezes SIMP,
  • honorowy prezes SIMP-Poznań
  • honorowy prezes jednostki organizacyjnej,
 2. Funkcjami honorowymi, o których mowa w ust. 1, mogą być wyróżniane tylko osoby żyjące, które pełniły te funkcje z wyboru.
 3. Funkcji tych jednocześnie nie może pełnić więcej niż jedna osoba.
 4. Tytuł honorowego prezesa SIMP nadaje Walny Zjazd Delegatów, na wspólny wniosek Zarządu Głównego i Rady SIMP.
 5. Tytuł honorowego prezesa  SIMP-Poznań nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów SIMP-Poznań, a prezesa honorowego jednostek organizacyjnych nadają walne zebrania członków tych jednostek organizacyjnych.
 6. Osoby wyróżnione funkcjami honorowymi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich władz statutowych z głosem doradczym.

Rozdział V
Kadencja i podejmowanie uchwał

§ 25

 1. Kadencja władz i organów SIMP wszystkich szczebli trwa 4 lata.
 2. Wybory Prezesa SIMP-Poznań, Zarządu SIMP-Poznań,  Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Poznaniu.
 3. W jednostkach organizacyjnych SIMP-Poznań o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Uchwały władz i organów  SIMP-Poznań  podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 5. Dla ważności uchwał Zarządu SIMP-Poznań i zarządów jednostek organizacyjnych, wymagana jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 6. W przypadkach uniemożliwiających pełnienie funkcji przez prezesa SIMP-Poznań  oraz prezesów zarządów jednostek organizacyjnych, ich obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez wyżej wymienione organy statutowe wiceprezes.
 7. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz i organów wybieralnych SIMP-Poznań, oraz jednostek organizacyjnych ich skład ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach władz i organów uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy władz i organów wybieralnych nie może przekroczyć 50% ich stanu liczebnego.
 8. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków, członek władz lub organów wybieralnych SIMP-Poznań  może być odwołany przed upływem kadencji przez władzę lub organ, który go powołał, a w przypadku ustania członkostwa SIMP, z powodów określonych w § 18 ust.1 odwołanie członka władz lub organów wybieralnych SIMP jest obligatoryjne.
 9. Uchwały władz lub organów o odwołaniu ich członków podejmowane są większością 2/3 głosów.
 10. Ustanie członkowstwa SIMP, z powodów określonych w § 18, skutkuje obligatoryjnym odwołaniem członka władz lub organów wybieralnych SIMP. 

Rozdział VI
Władze SIMP-Poznań

§ 26

Władzami SIMP-Poznań  są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów SIMP-Poznań ,
 2. Zarząd SIMP-Poznań.

Walne Zgromadzenie Delegatów SIMP-Poznań

§ 27

 1. Najwyższą władzą SIMP-Poznań  jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd SIMP-Poznań.
 2. Walny Zgromadzenie  Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 28

Do zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Delegatów SIMP-Poznań należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach:
  • głównych kierunków działalności SIMP-Poznań,
  • ordynacji wyborczej,
  • zmiany statutu,
  • regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego,
  • rozwiązania SIMP-Poznań.
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
  • Zarządu SIMP-Poznań
  • Komisji Rewizyjnej (zawierające ocenę działalności  SIMP-Poznań),
  • Sądu Koleżeńskiego,
 3. rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu SIMP-Poznań, przedstawionego przez  Komisję Rewizyjną,
 4. wybór Prezesa SIMP-Poznań, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego,
 5. wybór Delegatów na Walny Zjazd SIMP,
 6. nadawanie godności Zasłużony dla Oddziału SIMP w Poznaniu

§ 29

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
  • z głosem stanowiącym:
   • delegaci jednostek organizacyjnych wybrani na swoich walnych zebraniach
   • członków według zasad wyborczych ustalonych przez Zarząd SIMP-Poznań,
   • członkowie honorowi posiadający obywatelstwo polskie.
  • z głosem doradczym:
   • członkowie ustępującego Zarządu SIMP-Poznań, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
   • zaproszeni goście.
 2. Mandat delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów  wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Delegatów może być zwoływany z inicjatywy:
  • Zarządu.
  • Komisji Rewizyjnej.
  • zarządów co najmniej trzech jednostek organizacyjnych zrzeszających co najmniej 50% ogólnej liczby członków SIMP-Poznań.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Delegatów jest zwoływane przez Zarząd  SIMP-Poznań w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których został zwołany.
 3. Uprawnienia delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  przysługują delegatom na ostatnie  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Delegatów, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.

§ 31

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zawiadamia się delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych. 

Zarząd SIMP-Poznań

§ 32

 1. Zarząd jest najwyższą władzą SIMP-Poznań w okresie między Walnymi Zgromadzeniami  Delegatów. Zasady działania Zarządu  określa regulamin.
 2. W skład Zarządu  wchodzi Prezes SIMP-Poznań i 14 członków.
 3. Nie dopuszcza się łączenie funkcji prezesa SIMP-Poznań ze stanowiskiem kierownika podległej jednostki działalności gospodarczej stowarzyszenia.

§ 33

Do Zarządu  należy:

 1. reprezentowanie SIMP-Poznań  na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością SIMP-Poznań zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia  Delegatów,
 3. wybór spośród członków zarządu  wiceprezesów, członków prezydium,  skarbnika oraz powoływanie i odwoływanie sekretarza  spośród członków SIMP-Poznań,
 4. nadawanie uprawnień Prezydium do podejmowania decyzji w określonych sprawach,
 5. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
 6. powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych SIMP-Poznań na jego obszarze działania oraz koordynowanie ich działalności,
 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 8. zarządzanie majątkiem i finansami SIMP-Poznań, w tym podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego SIMP oraz zaciąganiu kredytów, co wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 9. powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej SIMP-Poznań, oraz ich dyrektorów,
 10. nadawanie tytułu TWÓRCA  TECHNIKI,
 11. nadawanie członkom odznak i dyplomów będących w gestii  SIMP-Poznań,
 12. występowanie o nadawanie orderów, odznaczeń i wyróżnień SIMP oraz państwowych,
 13. wybór przedstawicieli SIMP-Poznań  do organizacji krajowych i zagranicznych, oraz komisji  organów  rządowych i samorządowych,
 14. uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych oraz innych regulaminów  wewnętrznych  SIMP-Poznań, z wyjątkiem  regulaminów określonych w  § 28 pkt. 1,
 15. ustalanie wysokości wpisowego i  składki członkowskiej,
 16. ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zgromadzenie Delegatów,
 17. składanie Zarządowi Głównemu SIMP okresowych sprawozdań,
 18. przyjmowanie i skreślanie członków   wspierających,
 19. wykluczenie z SIMP członków  zwyczajnych  i nadzwyczajnych.

§ 34

 1. Prezydium Zarządu SIMP-Poznań w liczbie co najmniej 5  członków tworzą: prezes, wiceprezesi,  skarbnik i członkowie.
 2. W skład Prezydium wchodzi również sekretarz w przypadku, gdy tę funkcję powierzono osobie, która jest członkiem Zarządu SIMP-Poznań.
 3. Prezydium Zarządu kieruje działalnością  SIMP-Poznań  w okresie między posiedzeniami Zarządu.

Rozdział VII
Organy kontrolne i orzekające

§ 35

 1. Organem kontroli wewnętrznej SIMP-Poznań jest  Komisja Rewizyjna.
 2. Organem orzekającym SIMP-Poznań jest  Sąd Koleżeński.

Komisja Rewizyjna

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP-Poznań oraz jednostek gospodarczych SIMP działających na obszarze działalności SIMP-Poznań.
 2. Do zadań  Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności SIMP-Poznań, jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia  Delegatów SIMP-Poznań.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zgromadzenia  Delegatów o uchylenie uchwały Zarządu
 4. Komisja Rewizyjna składa się z  przewodniczącego i sekretarza oraz do 3 członków
 5. Zasady i tryb działania  Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Sąd Koleżeński

§ 37

 1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do czuwania nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i etyki oraz rozpatrywania sporów między osobami pełniącymi funkcję we władzach i organach SIMP-Poznań.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje, na wniosek zainteresowanych członków SIMP, spory dotyczące zawodu inżyniera i technika.
 3. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i sekretarza oraz do 3 członków
 4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

Rozdział VIII
Jednostki organizacyjne  

§ 38

 1. Decyzję o powołaniu jednostki organizacyjnej SIMP-Poznań (koła, sekcji naukowo-technicznej, towarzystwa, korporacji, klubu, ośrodka oraz innej komórki organizacyjnej)  podejmuje Zarząd SIMP-Poznań.
 2. Siedzibę władz oraz teren i zakres działania jednostki organizacyjnej  określa Zarząd SIMP-Poznań.
 3. Grupa inicjatywna występująca o powołanie jednostki organizacyjnej  nie może liczyć mniej niż 10 członków.
 4. Do jednostek organizacyjnych mają zastosowanie przepisy rozdziału V statutu.

§ 39

Władzami jednostki organizacyjnej  są:

 1. Walne Zebranie  Członków.
 2. Zarząd.

§ 40

Organem kontrolnym jednostki organizacyjnej jest Komisja Rewizyjna. upoważniona do kontroli całokształtu działalności jednostki organizacyjnej  oraz uczestnictwa z głosem doradczym we wszystkich zebraniach.

§ 41

Najwyższą władzą jednostki organizacyjnej jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez zarząd jednostki organizacyjnej.

§ 42

Do  Walnego Zebrania Członków  należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności zgodnie z postanowieniem statutu i regulaminu, 
  z uwzględnieniem uchwał władz SIMP-Poznań,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
  • zarządu,
  • komisji rewizyjnej (zawierających ocenę działalności jednostki organizacyjnej),
 3. rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu, przedstawionego przez komisję rewizyjną,
 4. wybór prezesa i pozostałych członków zarządu oraz  komisji rewizyjnej,  
 5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów SIMP-Poznań.

§ 43

W Walnym Zebraniu  Członków jednostki organizacyjnej udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym-członkowie jednostki organizacyjnej,
 2. z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 44

Walne Zebranie Członków  jednostki organizacyjnej jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 45

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się uczestników co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia.

Zarząd

§ 46 

 1. Zarząd jednostki organizacyjnej  jest jej władzą między walnymi zebraniami członków
 2. Zarząd  składa się z 3 do 9 członków, w tym prezesa oraz wybranych przez zarząd ze swego grona sekretarza i skarbnika, a w razie potrzeby wiceprezesa.
 3. Do kompetencji zarządu  należy:
  • reprezentowanie jednostki organizacyjnej na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  • kierowanie działalnością jednostki organizacyjnej zgodnie z postanowieniami statutu i   uchwałami władz  SIMP-Poznań,
  • składanie zarządowi SIMP-Poznań  okresowych sprawozdań,
  • wyrażanie opinii dotyczących członków koła,
  • wnioskowanie o nadanie wyróżnień,
  • opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe.

§ 47

Komisja rewizyjna składa się do pięciu członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 48    

Do zadań komisji rewizyjnej  należy kontrola całokształtu jego działalności, co najmniej raz w roku, oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

Rozdział IX
Majątek SIMP-POZNAŃ i sposób reprezentacji 

§ 49

 1. Majątek SIMP-Poznań, składający się z nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest niepodzielny i stanowi własność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu.
 2. Zbywanie nieruchomości, udziałów, akcji, papierów wartościowych oraz wartości materialnych i prawnych  posiadanych przez SIMP-Poznań wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 3. Majątkiem SIMP-Poznań  zarządza Zarząd SIMP-Poznań.

§ 50

 1. Do składania oświadczeń w imieniu SIMP-Poznań w tym w zakresie praw i zobowiązań majątkowych SIMP wymagane jest łączne działanie prezesa SIMP-Poznań  lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.
 2. Osoby upoważnione do reprezentowania SIMP-Poznań  mogą ustanawiać pełnomocników oraz określać zakres ich umocowania.

Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie SIMP-Poznań

§ 51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zgromadzenie  Delegatów większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§ 52

 1. Rozwiązanie SIMP-Poznań  wymaga dwóch Walnych Zgromadzeń Delegatów, zwołanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
 2. Uchwały obydwu Zgromadzeń, o których mowa w ust. l, zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 ogólnej liczby delegatów.

Rozdział XI
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 53

Członkowie zwyczajni SIMP, którzy zgodnie z niniejszym statutem byliby zakwalifikowani jako członkowie nadzwyczajni, zachowują swój dotychczasowy status.

§ 54

Statut wchodzi w życie z dniem 11 czerwca  2014, w wyniku podjęcia uchwały nr 1  przez XXXIII Walny Zgromadzenie Delegatów SIMP-Poznań. 

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: