Zapraszamy na VII spotkanie "Słów-miarka" dnia 1 lipca 2022 godzina 17,00 w budynku Domu Technika
medwid1.jpg
2021-06-14

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 9 czerwca 2021 roku zmarł ś+p Prof. dr hab. inż. Marian Medwid

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r.
o godz. 11.15 na cmentarzu komunalnym Miłostowo,
ul. Warszawska w Poznaniu.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
tego samego dnia w kościele św. Rocha
przy ul. Św. Rocha 10 o godz. 9.30.
O czym powiadamia pogrążona w smutku
Żona wraz z Rodziną

 

 

Wspomnienie o śp. Marianie Medwidzie

Przewodniczącym Sekcji „Pojazdy Szynowe”, Przewodniczącym Stowarzyszenia Nauko-Technicznego SIMP – „Pojazdy Szynowe”, laureatem konkursu „Twórca Techniki”,
 Członek Honorowy SIMP.

 

Kol. Prof.nadzw. dr hab. inż. Marian Medwid  urodził się w 1944 roku w Brzezinach pow. Ropczyce. Szkołę Podstawową ukończył w Rzeszowie gdzie podjął dalszą naukę w Technikum Samochodowym, które ukończył w 1963 roku otrzymując dyplom Technika Samochodowego. W 1963 roku rozpoczął studia wyższe na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1970 roku otrzymując tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanika, o specjalności Pojazdy Szynowe. W roku.1970 podjął pracę w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu przekształconym w Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Pojazdów Szynowych „TABOR”, następnie w Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” a obecnie w Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Rozpoczynając pracę zawodową na stanowisku stażysty, przeszedł wszystkie kolejne szczeble awansu konstruktorskiego, do stanowiska Kierownika Pracowni Wózków Lokomotyw.

W 1976 roku zmienił miejsce zatrudnienia i podjął pracę w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym PKP na stanowisku Starszego Specjalisty, a po obronie pracy doktorskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej w 1981 roku, został awansowany na stanowisko Głównego Specjalisty d.s. Układów Biegowych Pojazdów Trakcyjnych. W 1984 roku powrócił do Ośrodka Badawczo Rozwojowego Pojazdów Szynowych „TABOR” na stanowisko adiunkta i Kierownika Zespołu d.s. Rozwoju Środków Transportu Szynowo-Drogowego. Od 1988 roku był zatrudniony w IPS „TABOR” na stanowisku docenta, i Kierownika Zakładu Projektowania Pojazdów i Zespołów Niekonwencjonalnych, a od 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Projektowania Wagonów i Pojazdów Specjalnych. W marcu 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Studium tworzenia intermodalnych środków technicznych transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego”, nadany przez Radę Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Działalność zawodowa i naukowa kol. Mariana Medwida charakteryzowała się kreatywnością, którą realizował w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, w większości wdrożonych konstrukcjach układów biegowych pojazdów szynowych. Zainicjował i rozwinął nowe obszary projektowo badawcze w szczególności dotyczące hybrydowych pojazdów szynowo-drogowych oraz taboru bimodalnego do przewozów intermodalnych, które nie były wcześniej przedmiotem zainteresowania innych jednostek naukowo badawczych i uczelni technicznych w Polsce.

Działalność naukową, badawczą i inżynierską kol. Mariana Medwida można podzielić na dwa okresy:

-       pierwszy okres to lata 1970 do 1981 gdzie jego zainteresowania skoncentrowane były na konstrukcji układów biegowych pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych, a w szczególności nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu i współpracy koła z szyną,

-       drugi okres to lata 1982-2010, w czasie którego prowadził prace naukowe i projektowo-badawcze nad wdrożeniem polskich pojazdów szynowo-drogowych oraz taboru do transportu intermodalnego w tym taboru bimodalnego.

 Osiągnięcia projektowe i naukowo-badawcze zaprezentował w:

-        ponad 100 publikacjach wydanych czasopismach naukowo-technicznych  i wygłoszonych w formie referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych,

-       monografiach dotyczących pojazdów szynowo-drogowych i taboru bimodalnego,

-       wynalazkach (52 udzielonych patentów w tym 1 patent europejski – tabor bimodalny, 5 udzielonych wzorów użytkowych i 32 zgłoszenia patentowe)

Kol. Marian Medwid prowadził również  działalność dydaktyczna prowadząc wykłady i szkolenia w ramach działalności stowarzyszeniowej w SIMP. Konsultował prace magisterskie i inżynierskie dyplomantów  różnych uczelni technicznych. Tematyka konsultowanych prac dyplomowych dotyczyła hybrydowych pojazdów dwudrogowych oraz transportu kombinowanego w tym bimodalnego.

Za swoją działalność zawodową, naukową i stowarzyszeniową uzyskiwał odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, do niektórych z nich a związanych z działalnością SIMP i NOT należą:

1.     Nagrodę zespołową II-go stopnia – „Nagrody NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” – 1978 rok.

2.     Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Poznaniu. „Dyplom Uznania za pracę społeczną w dziedzinie rozwoju techniki i działalności organizacyjnej” – 1982 rok.

3.     Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Poznaniu. „Dyplom Uznania za pracę społeczną w dziedzinie rozwoju techniki i działalności organizacyjnej” – 1986 rok.

4.     Srebrna Honorowa Odznaka SIMP – 1990 rok.

5.     Medal Za Zasługi Dla Oddziału SIMP z okazji 60-lecia istnienia Oddziału – 1995 rok.

6.     Złota Honorowa Odznaka SIMP – 2004 rok

7.     Medal Za Zasługi Dla Oddziału SIMP z okazji 70-lecia istnienia Oddziału – 2005 rok.

8.     Legitymacja zawodowa nr 22/2009 potwierdzająca kwalifikacje zawodowe „Europejski Inżynier” zgodnie z Dyrektywą UE nr 2005/36/WE. Zarząd Główny SIMP Warszawa 2009 rok.

9.     Nadanie tytułu TWÓRCA TECHNIKI. Organizator konkursu – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu. Poznań 09.12.2009.

10.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP, Nadanie Godności Członka Honorowego SIMP, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia oraz nauki, techniki i gospodarki. Rydzyna 16 października 2010.

 

Opracował, na podstawie zebranych materiałów własnych kol. Mariana Medwida:

Kol. Radosław Miklasz

Członek koła nr 34 SIMP

przy Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”

Poznań dn.13.06.2021

 

Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2022 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: