28.06.2024 kolejne spotkanie z cyklu "Słów-miarka" godz. 17,00 sala 211 II piętro

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "TWÓRCA TECHNIKI"


§ 1

Tytuł „Twórca Techniki” ustanowił Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dniu 21 lutego 2008.

§ 2

Ustanowienie tytułu Twórca Techniki ma na celu:

 1. wyróżnienie i honorowanie osób mających znaczące dokonania w tworzeniu techniki,
 2. podnoszenie rangi twórczych inżynierskich dokonań,
 3. popularyzację twórców techniki oraz ich osiągnięć,
 4. pokazywanie społeczeństwu osiągnięć technicznych przyczyniających się do rozwoju cywilizacyjnego. 

§ 3

Tytuł Twórca Techniki jest przyznawany osobie, za opracowane i wdrożone konstrukcje, technologie lub dokonania organizacyjne z branży mechanicznej (lub pokrewnej), które w chwili wdrożenia przedstawiały parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczne na światowym poziomie oraz uwzględniały ochronę środowiska.

§ 4

Opracowanie uważa się za wdrożone, gdy okres jego stosowania (minimum 6 miesięcy) pozwala na jednoznaczną ocenę spełnienia oczekiwanych parametrów technicznych, wskaźników ekonomicznych oraz uwzględnienia ochrony środowiska.

§ 5

 1. Tytuł „Twórca Techniki” może być przyznany członkowi SIMP lub innego stowarzyszenia naukowo-technicznego należącego do FSNT – NOT.
 2. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu może wyróżnić osobę nie będącą członkiem stowarzyszenia. 

§ 6

Tytuł „Twórca Techniki” przyznawany jest osobie przestrzegającej zasady etyki zawodowej.

§ 7

Kandydatów do tytułu „Twórca Techniki” wybiera Kapituła spośród osób, których życiorysy zawodowe znajdują się w Archiwum Historii Techniki Oddziału SIMP w Poznaniu.

§ 8

 1. Członków Kapituły oraz Kanclerza Kapituły powołuje na okres 5 lat Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału.
 2. Kapituła składa się z 4 członków i kanclerza wybieranych spośród członków SIMP.

§ 9

 1. Kapituła pracuje w oparciu o własny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu.
 2. Prace Kapituły są tajne.
 3. Decyzje podejmuje się w głosowaniu tajnym. Nie wymagają one pisemnego uzasadnienia.

§ 10

Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 11

 1. Tytuł „Twórca Techniki” nadaje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Poznaniu, na wniosek Kapituły.
 2. Decyzja Zarządu jest ostateczna, nie podlega procedurze odwołania.

§ 12

Osoby wyróżnione tytułem „Twórca Techniki” są wpisywane na listę „Twórca Techniki”, oraz otrzymują dyplom i statuetkę.

§ 13

Osoby wyróżnione tytułem „Twórca Techniki” nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przyznawaniem tego tytułu.

§ 14

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu z dnia 20 lutego 2009.

Piotr Janicki
Prezes

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: